Båtlån fra Komplett Bank inntil 400 000 kr
Refinansieringslån fra Komplett Bank

Lån inntil 500 000!

Hvor stort beløp vil du refinansiere?

Kr
kr 10 000
kr 500 000
Kr
minimum å betale per måned
(eksempel ved 14,3% nom. rente)

Søk i dag og finn ut hvor mye du kan låne!

Lån inntil kr 500 000 uten sikkerhet. Betal ned lånet når du selv synes at du har økonomi til det. Fleksibiliteten i lånet er viktig for oss, derfor kan du låne mer innenfor tildelt ramme når som helst! Disponer tildelt låneramme til akkurat det du vil, når du vil!

Refinansiering med Fleksibelt Lån

Nominell rente fra 7,9 % til 19,9 %

Komplett Bank tilbyr refinansiering på inntil kr 500 000 til konkurransedyktige lånebetingelser. Vi kan hjelpe deg med å samle dine smålån og kreditter i ett lån. Får du innvilget din søknad om refinansiering og signerer lånepapirene med BankID, kan vi utbetale lånet samme dag.

Kredittkortgjeld? Vi hjelper deg å refinansiere dine kredittkort og smålån. Vi stiller ingen krav til egenkapital, hvilket betyr at du kan samle dine lån allerede i dag. I de aller fleste tilfellene vil dette lønne seg. Samtidig oppnår du en bedre oversikt over din økonomi. Ettersom at Fleksibelt Lån ikke har en fast nedbetalingsplan, kan vi tilby deg markedets laveste månedsbeløp.

Søk om refinansiering i dag! Den nominelle renten ligger fra 7,9 % til 19,9 %. Motta et uforpliktende lånetilbud, slik at du kan sammenligne lånet med andre lån du har.

LÅNEEKSEMPEL: Kr 65 000 over 5 år, nominell rente 14,3%, effektiv rente 16,9 %, tot. kr 94 333.

FLEKSIBELT LÅN FRA KOMPLETT BANK

Utbetaling av lån på dagen
 • Få svar på hvor mye du kan låne umiddelbart
 • Lån kan utbetales på dagen dersom avtalen signeres med BankID
 • Større lån utbetales straks etter at vi har verifisert lønnsslipp og skattemelding (selvangivelse)

  Refinansiering
 • Samle lån med kun én månedlig faktura
 • Gunstig rente sammenlignet med de fleste alternative smålån
 • Reduserte månedsgebyrer med kun én långiver

  Priser og vilkår
  Fleksibelt Lån tilbys som en rammekreditt på mellom kr 10 000 og kr 500 000. Etter at lånerammen er etablert, kan du selv avgjøre hvor mye som skal benyttes til en hver tid. Du belastes renter kun for den delen som er benyttet.

  Prisliste Fleksibelt Lån per 1.1.2014

  Lånebeløp

  Kr 10 000 – 500 000

  Etableringsgebyr

  Kr 490 – kr 1950 (avhengig av lånebeløp)

  Nominell rente (flytende)

  7,9 % - 19,9 % (individuell vurdering)

  Årlig effektiv rente

  16,9 %*

  Termingebyr

  Kr 35

  Årsgebyr

  Kr 0

  E-postfaktura/AvtaleGiro

  Kr 0

  Uttaksgebyr

  Kr 0

  (Valgfri) papirfaktura

  Kr 35

  (Valgfri) betalingsforsikring

  0,25 % av saldo per måned

  (Valgfri) behandlingsgebyr

  Kr 450 (ved endringer i låneavtalen etter etablering)

  *Låneeksempel med mest benyttet rente ved tildelt lån på kr 65 000 over 5 år, nominell rente 14,3 % / effektiv rente 16,9 %. Etableringsgebyr kr 640, totalt: kr 94 333.

  Lånebetingelser (låneramme og rente) settes individuelt basert på en vurdering av søkerens økonomiske situasjon og angitt ønske om størrelse på lånerammen. Lånerammen vil kunne økes over tid.

  Fleksibelt Lån gir deg full frihet til å bestemme nedbetalingstid. Renter av enhver tids benyttede lånebeløp kapitaliseres månedlig.
  Forfallsdato er den 20. hver måned. Produktet reguleres av finansavtaleloven. Kostnader kan endres med 6 ukers varsel dersom de er i kundens disfavør.

  Fullstendige lånevilkår finner du her.

  Forsikringsvilkår finner du her.
 • Ofte stilte spørsmål om Fleksibelt Lån

  Hva er Fleksibelt Lån?
  Hva er maksimal løpetid på Fleksibelt Lån?
  Hva kan Fleksibelt Lån benyttes til?
  X

  Personvernregler

  1.Regler om selskapets behandling av personopplysninger

  Personopplysningsloven med forskrifter og Datatilsynets konsesjonsvilkår regulerer selskapets adgang til å behandle personopplysninger. På denne bakgrunn har selskapet utarbeidet utfyllende personvernregler. Disse reglene supplerer de øvrige avtalevilkår som selskapet har inngått med kunden og gjelder for alle tjenesteforhold, både nåværende og fremtidige. Med personopplysninger forstås kundeopplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som personkunde. 

  Dersom ikke annet hjemmelsgrunnlag foreligger, vil selskapets behandling basere seg på frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra kunden. Samtykke er for eksempel ikke nødvendig for personopplysninger som registreres og brukes for å gjennomføre en avtale eller utføre et oppdrag fra kunden.

  2. Behandlingens formål

  Formålet med selskapets behandling av personopplysninger er i første rekke kundeadministrasjon, fakturering og for å oppfylle de forpliktelser som selskapet har påtatt seg for gjennomføring av oppdrag og tjenesteavtaler med kunden. Selskapet vil for øvrig behandle personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr eller gir adgang til det eller kunden har samtykket til slik behandling. Utover dette behandles personopplysninger bl.a. til følgende formål:
  • Kundeoppfølging og markedsføring (se pkt. 7)
  • Risikoklassifisering av kunder og kredittporteføljer (se pkt. 8)
  • Forebygging og avdekking av straffbare handlinger (se pkt. 9)
  • Lydopptak av telefonsamtaler og lagring av annen kundekommunikasjon (se pkt. 10).

  3. Informasjon om behandlingen og innsynsrett

  Selskapet vil i reglene nedenfor gi generell informasjon om sin behandling av personopplysninger. Informasjon om kundens avtaler med selskapet vil i hovedsak bli gjort tilgjengelig i kundens nettbank. Dersom kunden ikke har nettbank eller på annen måte kan lese elektroniske dokumenter, vil informasjonen kunne gis på papir. Kunden kan ved skriftlig og undertegnet henvendelse til selskapet kreve innsyn i øvrige registrerte personopplysninger, beskrivelse av hvilke typer opplysninger som behandles og nærmere informasjon om selskapets behandling av opplysningene.

  4. Personopplysninger som innhentes av selskapet

  Personopplysninger som registreres vil selskapet i hovedsak motta direkte fra kunden. Ved innsamling av opplysninger fra tredjepart (for eksempel fra andre banker/finansforetak, kredittopplysningsforetak og Det Sentrale Folkeregister) vil kunden bli varslet, med mindre innsamlingen er lovbestemt, varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig eller det er på det rene at kunden allerede kjenner til den informasjon varselet skal inneholde. Dersom selskapet ønsker å innhente opplysninger fra kunden som ikke er nødvendige for ivaretakelse av avtaleforholdet, skal selskapet først informere kunden om at det er frivillig å gi fra seg opplysningene og hva opplysningene vil bli brukt til (det vil si formålet med behandlingen).

  5. Personopplysninger som registreres av selskapet

  Selskapet vil ved avtaleinngåelsen og under det løpende avtaleforholdet registrere opplysninger om kunden og andre personer som har tilknytning til avtaleforholdet, for eksempel medlåntagere. Selskapet vil også registrere opplysninger om personer som selskapet har avslått å inngå avtale med i den hensikt å kunne underrette vedkommende om avslaget og eventuelt i ettertid å kunne dokumentere forholdet, herunder at et avslag om innskudd og betalingsoppdrag var saklig begrunnet.

  6. Utlevering

  Registrerte personopplysninger vil bli utlevert til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett. Dersom lovgivningen tillater det og selskapets taushetsplikt ikke er til hinder, vil personopplysninger også kunne bli utlevert til andre banker og finansforetak samt samarbeidspartnere for bruk innenfor de formål som er angitt for behandlingen. Overføring av personopplysninger til selskapets databehandlere anses ikke som utlevering.

  7. Kundeoppfølging og markedsføring

  Selskapet vil informere kunden om produkter innen de produktkategoriene hvor det allerede foreligger et avtaleforhold mellom kunden og selskapet. Selskapets produkter deles i følgende kategorier: 
  • Spare- og innskuddsprodukter
  • Lån og andre kreditter
  Uten samtykke fra kunden vil selskapet kunne benytte følgende nøytrale opplysninger til kundeoppfølging og markedsføring: Kundens navn, kontaktopplysninger, fødselsdato og hvilke tjenester eller produkter kunden har inngått avtale om. Slike nøytrale opplysninger vil selskapet eventuelt innhente fra et felles konsernkunderegister. 

  Markedsføres det produkter og tjenester innen en annen produktkategori enn den som selskapet og kunden har inngått avtale om (se første avsnitt), kreves det samtykke fra kunden for å benytte andre kundeopplysninger enn de nøytrale. Kunden kan ved henvendelse til selskapet kreve sitt navn sperret for bruk i markedsføringsøyemed.

  8. Risikoklassifisering av kunder og kredittporteføljer

  Selskapet vil etter regler i finansieringsvirksomhetsloven behandle kredittopplysninger og andre personopplysninger i forbindelse med etablering og bruk av systemer for beregning av kapitalkrav for kredittrisiko. Med systemer for interne målemetoder menes her selskapets modeller, arbeids- og beslutningsprosesser for kredittgivning og kredittstyring, kontrollmekanismer, IT-systemer og interne retningslinjer som er knyttet til klassifisering og kvantifisering av institusjonens kredittrisiko og annen relevant risiko. Personopplysninger til dette formålet vil kunne innhentes fra kredittopplysningsforetak.

  9. Forebygging og avdekking av straffbare handlinger - hvitvaskingsmeldinger

  Selskapet vil behandle personopplysninger med formål å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere bedragerier og andre straffbare handlinger. Opplysningene vil bli innhentet fra og utlevert til andre banker og finansinstitusjoner, politiet og andre offentlige myndigheter. Oppbevaringstiden vil være inntil ti år etter registreringen.
  Selskapet vil behandle personopplysninger for å oppfylle undersøkelses- og rapporteringsplikten for mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven. Selskapet er pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til Økokrim v/ Enheten for finansiell etterretning (EFE).
  Kunden har etter personopplysningsloven § 23 første ledd bokstav b og bokstav f ikke innsyn i de opplysninger selskapet har registrert for disse formålene.

  10. Lydopptak av telefonsamtaler og lagring av annen kundekommunikasjon

  I tilknytning til kundesamtaler vil det kunne foretas lydopptak av alle telefonsamtaler. Samtalene vil primært benyttes som kvalitetssikring av arbeidet som utføres, i forbindelse med reklamasjoner eller i opplæringsøyemed. Slike lydopptak av samtaler til/fra fasttelefon og mobiltelefon samt dokumentasjon av annen type kommunikasjon med kunden, oppbevares i tre år. Lydopptaket vil kunne gjenfinnes av selskapet på grunnlag av inngående og utgående telefonnummer, tidspunktet for samtalen og/eller ansatte hos selskapet/foretaket som utførte samtalen. Kommunikasjon gjennom andre kommunikasjonskanaler vil kunne gjenfinnes på grunnlag av kundens identitet, tidspunkt for kommunikasjon og ansatte hos selskapet/foretaket som utførte kommunikasjonen.

  11. Retting og sletting

  Selskapet vil slette eller anonymisere registrerte personopplysninger når formålet med den enkelte behandling oppnådd, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lovgivningen. Innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven kan kunden kreve å få rettet eller slettet mangelfulle og unødvendige personopplysninger.

  12. Cookies

  www.komplettbank.no inneholder cookies. En cookie er en liten tekstfil som blir lagret på din maskin. Filen inneholder informasjon som gjør det mulig å identifisere en bruker mellom individuelle sidelastinger. Dette blir brukt til statistiske formål gjennom Google Analytics slik at vi kan se hvordan nettstedet blir brukt. Du kan justere innstillingene på nettleseren din om du ønsker å avvise bruken av cookies. Ved å avvise cookies fra denne siden er det mulig at du ikke er i stand til å benytte nettstedets funksjonalitet i sin helhet.

  Vår bruk av cookies

  Vi i Komplett Bank ønsker å tilby våre besøkende brukere best mulig opplevelse av våre nettsider. Ved å lagre dine cookies kan vår nettside huske dine preferanser til neste gang du besøker oss.

  Lukk [X]