Vennligst vent...

Forkjøpsinformasjon for Betalingsforsikring

Gjeldende fra 01.07.2019

Dette er en oppsummering av forsikringen som du får for å kunne ta en beslutning om forsikringsavtalen og vurdere forsikringsbehovet før du kjøper forsikringen. Betalingsforsikring er et unikt tilbud til Komplett Banks kunder som har inngått kredittkortavtale. Betalingsforsikring gir trygghet for deg og din familie dersom du skulle bli syk, arbeidsledig, eller falle fra.

HVA ER BETALINGSFORSIKRING?
Forsikringen gir en månedlig erstatning som gir utbetaling på 5% av utestående saldo på ditt kredittkort i Komplett Bank. Skulle du bli kritisk syk eller falle fra dekkes et beløp tilsvarende saldo på dagen før  skadedato.

Vær oppmerksom på at dekningsomfanget er avhengig av om du er fast ansatt eller selvstendig næringsdrivende. Fullstendige forsikringsvilkår finner du her.

EGENERKLÆRING - HVEM KAN FÅ BETALINGSFORSIKRING
I forbindelse med etablering av betalingsforsikring, skal du bekrefte at du:
▪ er fylt 20 år men ikke 66 år
▪ er fast ansatt eller selvstendig næringsdrivende i minimum 16 timer per uke i minst seks sammenhengende måneder hos arbeidsgiver eller i næringsvirksomhet umiddelbart forut for inntreden i forsikringen
▪ ikke er kjent med forestående arbeidsledighet/permittering,
▪ kan utføre ditt vanlige arbeid uten innskrenkning og ikke har vært sykemeldt i mer enn 30 dager sammenhengende i løpet av de siste 360 dagene
▪ ikke er kjent med eksisterende sykdom/skade. Er heller ikke kjent med sykdom, symptomer eller tegn som direkte eller indirekte kan føre til dødsfall eller kritisk sykdom
▪ er bosatt i Norge og registrert i folkeregisteret
▪ er medlem av norsk folketrygd eller tilsvarende svensk eller dansk instans

Disse kravene er en forutsetning for at forsikringen skal være gjeldende. Hvis du har forsømt opplysningsplikten kan dette medføre at forsikringsgiver helt eller delvis blir fritatt for forsikringstilfeller som har inntruffet. Hvis du mener opplysningene ikke stemmer, ber vi deg ta kontakt med oss.


HVA KOSTER BETALINGSFORSIKRING?
Forsikringen koster 0,9 % av utestående saldo i slutten av hver måned. Ved en utestående saldo på eksempelvis kr 20 000 vil den månedlige forsikringspremien bli kr 180. Premien reduseres når utestående saldo reduseres.

NÅR BEGYNNER FORSIKRINGEN Å GJELDE?
Hvis du tegner forsikring i forbindelse med at du søker om kredittkort begynner forsikringen å gjelde den dagen kredittkortkontoen er opprettet.

En forutsetning er at Komplett Bank har mottatt fullstendige og korrekte søknadsopplysninger slik at forsikringen kan bevilges. Forsikringsavtalen gjelder for en måned. Om ikke forsikringsavtalen sies opp av noen av partene fornyes den månedlig med de vilkår som BNP Paribas Cardif angir. BNP Paribas Cardif har rett til å endre vilkår og premie ved forsikringstidens slutt. Endringer skal meldes skriftlig til deg med minst en måneds varsel.

KVALIFISERINGSTID
Med kvalifiseringstid menes det antall dager (tidsperioden) fra forsikringen trer i kraft som du må ha hatt forsikringen før dekningene begynner å gjelde. Om du blir syk eller arbeidsledig/varslet om arbeidsledighet i denne perioden er du ikke erstatningsberettiget. Det er ingen kvalifiseringstid for dødsfall. 

KARENSPERIODE
Med karensperiode menes det antall dager (tidsperiode) som skal løpe til du har rett til erstatning ved fullt tap av arbeidsførhet (sykemelding) eller ufrivillig arbeidsledighet. I praksis innebærer det at du i 30 dager etter du ble syk eller arbeidsledig selv er ansvarlig for å betale kostnadene ved kreditten. Ved sykehusinnleggelse utbetales ingen erstatning for de første 7 dagene, men fra og med dag 8. For kritisk sykdom og dødsfall er det ingen karensperiode.

HVA DEKKER BETALINGSFORSIKRINGEN

Kvalifiseringstid (fra startdato)

Karensperiode (fra skadetidspunkt)

Ufrivillig arbeidsledighet/permittering

(gjelder ikke selvstendig næringsdrivende) dersom 100 % arbeidsledig/permittert

 

Erstatningen dekker 5 % av utestående saldo. Månedserstatningen kan maksimalt bli 5 000 kr per måned i maks. 12 måneder per skadetilfelle og totalt 36 måneder i forsikringsperioden. Erstatningen omfatter ikke forsinkelsesrente eller gebyr.

 

 

 

90 dager

 

 

 

30 dager

Fullt tap av arbeidsførhet

100 % sykemelding ved sykdom/ulykke

 

Erstatningen dekker 5 % av utestående saldo. Månedserstatningen kan maksimalt bli 5 000 kr per måned i maks. 12 måneder per skadetilfelle og totalt 36 måneder i forsikringsperioden. Erstatningen omfatter ikke forsinkelsesrente eller gebyr.

 

 

 

90 dager

 

 

 

30 dager

Sykehusinnleggelse

(gjelder kun for selvstendig næringsdrivende).

 

Erstatningen dekker 5 % av utestående saldo. Erstatningsbeløpet beregnes pr dag og utgjør 1/30 av månedlig erstatning (maksimalt bli 5 000 kr) per måned i maks. 30 dager per skadetilfelle og totalt 90 dager i forsikringsperioden. Erstatningen omfatter ikke forsinkelsesrente eller gebyr.

 

 

90 dager

 

 

7 dager

Kritisk sykdom

 

Erstatningen dekker utestående saldo (maks kr 100 000). Omfatter kritiske sykdommer som er angitt i vilkårets definisjon og med de unntak som er angitt i vilkårene..

90 dager

0 dager

Dødsfall

 

Ved dødsfall utbetales et beløp tilsvarende utestående saldo (maks kr 100 000). Erstatningen omfatter ikke forsinkelsesrente eller gebyr.

 

 

0 dager

 

 

0 dager


Generelle begrensninger som gjelder samtlige dekninger:

Har du forsettlig fremkalt forsikringstilfellet kan erstatningen falle bort eller bli redusert. Forsikringen gir ingen erstatning som følge av misbruk av alkohol, legemidler, sovemidler eller narkotiske stoffer. Se vilkårene for fullstendige begrensninger.

Ved ufrivillig arbeidsledighet utbetales ingen erstatning dersom du:
▪ ved inntreden i den kollektive avtalen hadde grunn til å regne med forestående arbeidsledighet eller permittering,
▪under kvalifiseringsperioden blir sagt opp eller varslet om arbeidsledighet/permittering.
▪mister arbeidet ved avskjed eller oppsigelse på grunn av eget forhold
▪har utført arbeid som har vært tidsbestemt, tilfeldig, sesongbetont eller tidsbegrenset på grunn av arbeidets særskilte karakter eller på noe annet sett periodevis,
▪ er arbeidsledig på grunn av ulovlig streik hvor du har deltatt eller lockout,
▪frivillig har godtatt arbeidsledighet,
▪lar være aktivt å søke nytt arbeid,
▪tilbys, men ikke aksepterer, annet arbeid av arbeidsgiveren.

En forutsetning for fortsatt erstatning er at du har registrert seg som arbeidsledig og mottar dagpenger uten reduksjoner fra NAV. Du har anledning til å arbeide maksimalt 20 % i annet arbeid. Se vilkår pkt. 11C.

Erstatning utbetales ikke ved fullt tap av arbeidsførhet og sykehusinnleggelse som er:
▪ forårsaket av psykiske lidelser såfremt ikke lidelsen bekreftes og behandles av psykiater eller psykolog,
▪ forårsaket av rygg- og/eller nakkeplager som gjennom objektive undersøkelser ikke kan påvises
▪ forårsaket av selvvalgte kirurgiske inngrep, eller
▪ forårsaket av selvpåførte skader på kroppen
▪ Erstatning utbetales ikke hvis du under kvalifiseringsperioden blir rammet av tap av arbeidsførhet.

Erstatning utbetales ikke ved kritisk sykdom som skyldes en eller flere av følgende tilstander:
▪ hudkreft (unntatt invasivt malignt melanom), ikke invasiv cancer in situ og svulster ved HIV infeksjon,
▪ krefttyper som er histologisk klassifisert som preondartet (f.eks thrombocythaemia og polycythaemia rubra vera), krefttyper som grenser til ondartet, eller krefttyper som har lavt ondartet potensial,
▪ svulster i prostata med mindre disse er histologisk klassifisert som å ha en Gleason score større enn 6, eller svulster som er fremskredet til minst en klinisk TNM klassifikasjon T2N0M0,
▪ kronisk lymfocytisk leukemi med mindre denne er histologisk klassifisert til minst Binet nivå A,
▪ forbigående ischemisk anfall eller anfall av vertebrovaskulær ischemi,
▪ koronarsykdom uten hjerteinfarkt, behandlet med ballong-angioplastikk
Se vilkårene for informasjon om hvilke tilstander som faller under kritisk sykdom

Erstatning utbetales ikke ved dødsfall:
▪ som skyldes at du har tatt ditt eget liv, med mindre det har gått mer enn ett år etter at Forsikringsgivers ansvar begynte å løpe.

Dette er kun eksempler på begrensinger. Se vilkårene for fullstendig beskrivelse av begrensingene.

ANDRE FORHOLD
Med Utestående saldo menes det beløp, minus eventuelle misligholdte renter og avdrag, som gjenstår å betale i henhold til kortavtalen dagen før skadedato.

Erstatning utbetales direkte til Komplett Bank og krediteres ditt kort. 

ANGREFRIST OG OPPSIGELSESMULIGHETER
Du har en angrefrist på 30 dager fra og med forsikringsbeviset og vilkår er mottatt. Ønsker du å benytte deg av angreretten, kan du kontakte Komplett Bank på www.komplettbank.no eller sende brev til Komplett Bank, postboks 448, 1327 Lysaker, telefon 21 00 74 50. Innbetalt premie vil da bli refundert. For øvrig kan du når som helst si opp din forsikring ved å sende oss en skriftlig oppsigelse. 

NÅR OPPHØRER FORSIKRINGEN Å GJELDE?
Forsikringen opphører den dag kortavtalen opphører eller når forsikringen slutter å gjelde for deg som følge av oppsigelse fra deg, Komplett Bank eller BNP Paribas Cardif, eller ved utgangen av måneden før du fyller 67 år.

INFORMASJON OM SELSKAPENE
Forsikringsgiver i denne forsikringen er BNP Paribas Cardif Försäkring AB, org.nr. 516406-0567 og BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, org.nr. 516406-0559 (samlet ”BNP Paribas Cardif”), svensk skade- og livsforsikringsselskap, Box 24110, SE-400 22 Gøteborg, Sverige. Hovedkontor er i Gøteborg. Selskapene er underlagt tilsyn fra Finansinspektionen i Sverige og Finanstilsynet i Norge. Selskapene er etablert i Norge gjennom de norske filialene BNP Paribas Cardif Skadeforsikring NUF, org.nr. 992 001 720, og BNP Paribas Cardif Livsforsikring NUF, org.nr. 892 001 782, postboks 140 Sentrum, 0102 Oslo. Generalagent for de norske filialene er Dag Mevold.

Forsikringsgiver er medlem av norsk garantiordning for skadeforsikring. Ordningen omfatter samtlige dekninger under betalingsforsikringen med unntak av dekningen for dødsfall. Forsikringen formidles av Komplett Bank ASA (Komplett Bank), org.nr. 998 997 801, postboks 448, 1327 Lysaker, telefon 21 00 74 50, på vegne av forsikringsgiver. Komplett Bank er registrert hos Finanstilsynet i Norge og har rett til å formidle forsikring. Det kan kontrolleres hos Finanstilsynet, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo, Tlf 22 93 98 00 eller i «forsikringsagentregistret» på www.finanstilsynet.no. Komplett Bank mottar syttisyv prosent provisjon for formidlingen av Betalingsforsikringen. Forsikringstaker er Komplett Bank.  Om du ikke er fornøyd med formidling og administrasjon av forsikringen kan du henvende deg til Komplett Bank, Postboks 448, 1327 Lysaker. Skadebehandling håndteres av BNP Paribas Cardif. Komplett Bank fører register over medlemmene. For det tilfellet at kunder blir påført direkte økonomisk tap som følge av at Komplett Bank ikke har fulgt relevante lover og regler for forsikringssalget, så vil BNP Paribas Cardif stå ansvarlig for dette tapet i første omgang, og eventuelle krav skal derfor rettes dit. 

KLAGEMULIGHETER
Eventuelle klager på forsikringen kan rettes til BNP Paribas Cardif Skadenemnd, Box 24 110, SE-400 22 Gøteborg, Sverige eller Finansklagenemnda (FinKN), postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo, telefon 23 13 19 60. Hvis du ikke er fornøyd med BNP Paribas Cardifs service kan du henvende deg til BNP Paribas Cardif Klagenemnd, Box 24 110, SE- 400 22 Gøteborg, Sverige. Du kan også bringe saken inn for alminnelig norsk domstolsbehandling.

GJELDENDE LOV
For forsikringen gjelder norsk lov. Behandling av personopplysninger er underlagt norsk og svensk lov. All kommunikasjon skjer på norsk.

INFORMASJON OM BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGER
Vi, BNP Paribas Cardif, behandler dine personopplysninger for at vi skal kunne vurdere din søknad om forsikring og administrere din forsikring. De juridiske årsakene til vår personopplysningsbehandling er bl.a. å etterleve våre rettslige forpliktelser samt avtaleforpliktelser. Med personopplysninger mener vi blant annet dine identifikasjons-, helse- og forsikringsopplysninger. Vi kan dele dine personopplysninger med samarbeidspartnere, myndigheter, felles skaderegister eller andre forsikringsselskap. Personopplysninger lagres ikke lenger enn det som er nødvendig for at vi skal kunne fullføre våre forpliktelser. I henhold til Personvernforordningen har du rett til å be om informasjon, og be oss rette eller slette de personopplysningene som vi har om deg.

Mer informasjon om hvordan BNP Paribas Cardif behandler dine personopplysninger, dine rettigheter, samt opplysninger om personopplysningsansvarlig og personvernombud finner du på www.bnpparibascardif.no/personopplysninger