Vennligst vent...

Forkjøpsinformasjon for Betalingsforsikring

Gjeldende fra 01.11.2015

Innholdet i denne brosjyren er et utdrag av gjeldende bestemmelser. Du bør lese dette før du kjøper forsikringen. Fullstendige forsikringsvilkår finner du her.

BETALINGSFORSIKRING

Har du tenkt over de økonomiske konsekvensene dersom du skulle bli syk i en lengre periode, miste jobben eller falle fra? Vi kan ikke hindre at disse uforutsette hendelsene rammer deg, men med Betalingsforsikring kan du bedre din økonomiske situasjon dersom dette skulle skje.

HVA ER BETALINGSFORSIKRING?

I samarbeid med BNP Paribas Cardif tilbyr vi en Betalingsforsikring som gir trygghet for deg og din familie dersom du skulle bli syk, arbeidsledig, eller falle fra. 

Forsikringen gir en månedlig erstatning som gir utbetaling på 5 % av utestående saldo (maksimalt 5.000 pr. mnd) på ditt kredittkort i Komplett Bank. Skulle du bli Kritisk syk eller falle fra dekkes et beløp tilsvarende saldo på skadedato. Vær oppmerksom på at dekningsomfanget er avhengig av om du er fast ansatt eller selvstendig næringsdrivende.

HVA DEKKER BETALINGSFORSIKRINGEN

Dekning

Kvalifiseringstid (fra startdato)

Karensperiode (fra skadetidspunkt)

Ufrivillig Arbeidsledighet/permittering
(Gjelder ikke selvstendig nærings- drivende og medlåntager) dersom 100% arbeidsledig/permittert.

Erstatningen dekker 5% av utestående saldo (maks kr. 100.000) med fradrag av eventuelle misligholdte renter og avdrag. Månedlig erstatning er maks kr. 5.000 i maks 12 måneder pr skadetilfelle og totalt 36 måneder i forsikringsperioden.

 

 

 

 

 

90 dager

 

 

 

 

 

30 dager

Sykdom/ulykke (fullt tap av arbeidsførhet) dersom 100% sykmeldt.

Erstatningen dekker 5% av utestående saldo (maks kr. 100.000) med fradrag av eventuelle misligholdte renter og avdrag. Månedlig erstatning er maks kr. 5.000 i maks 12 måneder pr skadetilfelle og totalt 36 måneder i forsikringsperioden.

 

 

 

 

 

90 dager

 

 

 

 

 

30 dager

Kritisk sykdom

Erstatningen dekker utestående saldo på skadetidspunktet (maks kr 100.000). Omfatter kritiske sykdommer som er angitt i vilkårets definisjon og med de unntak som er angitt i vilkårene.

 

 

90 dager

 

 

0 dager

Sykehusinnleggelse
(gjelder kun for selvstendig næringsdrivende).

Erstatningen dekker 5 % av utestående saldo med fradrag for evt. misligholdte renter. Erstatningsbeløpet beregnes pr dag og utgjør 1/30 av månedlig erstatning (maks kr 5.000) og utbetales i maksimalt 30 dager pr skadetilfelle og totalt 90 dager i forsikringsperioden.

90 dager

7 dager

Dødsfall

Ved dødsfall utbetales et beløp tilsvarende utestående saldo med fradrag for eventuelle misligholdte renter og avdrag på dødsfallsdagen. Maksimal erstatning ved dødsfall er kr. 100.000

 

 

0 dager

 

 

0 dagerKVALIFISERINGSTID
Med kvalifiseringstid menes det antall dager (tidsperioden) som må løpe mellom forsikringen trer i kraft og til skadedato. I denne perioden er du ikke erstatningsberettiget. Det er ingen kvalifiseringstid for dødsfall.

KARENSPERIODE

Med karensperiode menes det antall dager (tidsperiode) som skal løpe fra skadedato til du har rett til erstatning. Oppstår Sykdom/ulykke eller Arbeidsledighet/permittering etter Kvalifiseringstiden utbetales ikke erstatning for de første 30 dagene, men fra og med dag 31. Ved Sykehusopphold utbetales ingen erstatning for de første 7 dagene, men fra og med dag 8. For Kritisk sykdom er det ingen karensperiode.

ANDRE FORHOLD
Erstatning utbetales direkte til Komplett Bank og krediteres ditt kort. Du kan ikke disponere over rettighetene under forsikringen.
Det gjelder videre enkelte begrensninger i forsikringsdekningen. For mer informasjon, besøk www.komplettbank.no for fullstendige vilkår.

HVEM KAN FÅ BETALINGSFORSIKRING?

Betalingsforsikring er et unikt tilbud til Komplett Banks kunder. 
Du som har inngått kortavtale med Komplett Bank kan tre inn i den kollektive forsikringsavtalen dersom du:
er fylt 20 år men ikke fylt 66 år,
ikke er kjent med forestående arbeidsledighet/permittering,
kan utføre ditt vanlige arbeid uten innskrenkninger og ikke ha vært sykemeldt i mer enn 30 dager sammenhengende i løpet av de siste 360 dagene,
er ikke kjent med eksisterende sykdom/skade. Er heller ikke kjent med sykdom, symptomer eller tegn som direkte eller indirekte kan føre til dødsfall eller sykdom/skade,
er fast ansatt eller selvstendig næringsdrivende, i minst seks sammenhengende måneder hos arbeidsgiver/i næringsvirksomhet umiddelbart forut for inntreden i forsikringsavtalen,
er bosatt i Norge og registrert i Folkeregisteret, og 
er medlem av norsk folketrygd eller tilsvarende svensk eller dansk instans.

HVA KOSTER BETALINGSFORSIKRING?
Prisen for forsikringen er 0,9 % av utestående saldo per måned og betales sammen med den månedlige faktura for kredittkortavtalen. 

Om du har hatt forsikringen fra kortutstedelse, har du inntil 90 dager hvor du ikke betaler premie. Om du tegner forsikringen etter først å ha reservert deg så påløper premie fra forsikringens startdato. Forsikringen opphører ved manglende betaling. Betalingsforsikringen fornyes automatisk hver måned frem til utløpsdato.

HVORDAN TEGNE BETALINGSFORSIKRING?
Ønsker du å tegne Betalingsforsikring kan du gå in på Min Side eller ta kontakt med Komplett Bank på telefon 21 00 74 50. 

Om du har hatt forsikringen fra kortutstedelse må du si opp forsikringen om du ikke oppfyller tegningsvilkårene ved tegning av forsikringen (reservasjon) innen de første 90 dagene etter tegning. Om du tegner forsikringen etter først å ha reservert deg må du oppfylle tegningsvilkårene når du tegner forsikringen på nytt.

NÅR BEGYNNER FORSIKRINGEN Å GJELDE?
Om du har hatt forsikringen fra kortutstedelse: Forsikringen trer i kraft når kortet er utstedt.
Om du har tegnet forsikringen etter å ha Reservert deg: Forsikringen trer i kraft fra tidspunkt du har tegnet forsikringen. 
En forutsetning er at Komplett Bank har mottatt fullstendige og korrekte søknadsopplysninger slik at forsikringen kan bevilges.

UTVALGTE BEGRENSNINGER

Erstatning utbetales ikke ved sykdom/ulykke og sykehusinnleggelse som er:
• psykiske lidelser (som depresjon, utbrenthet eller andre lignende psykiske lidelser), såfremt ikke lidelsen diagnostiseres og regelmessig behandles av en spesialist (enten psykolog eller psykiater), 
• rygg- og/eller nakkeplager eller annen sammenhengende tilstand som gjennom objektive undersøkelser ikke kan påvises (magnetisk resonanstomografi, datatomografi, røntgen eller tilsvarende)Erstatning for en sykdom/ulykke utbetales ikke hvis skadedato inntreffer før eller under kvalifiseringsperioden
Ved ufrivillig arbeidsledighet utbetales ingen erstatning dersom du: 
• ved tegning av forsikringen hadde grunn til å regne med eller var kjent med forestående arbeidsledighet/permittering,
• under kvalifiseringstiden blir sagt opp eller varslet om arbeidsledighet/permittering. Med varsel anses så vel et generelt som et individuelt/personlig varsel,

Se i vilkårene for informasjon om hvilke tilstander og begrensninger som faller under Kritisk sykdom, og hvilke begrensninger som gjelder alle dekninger.

INFORMASJON OM SELSKAPENE
Forsikringsgiver i denne forsikringen er BNP Paribas Cardif Försäkring AB, org nr 516406-0567 og BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, org nr 516406-0559 (samlet ”BNP Paribas Cardif”), svensk skade- og livsforsikringsselskap, Box 24110, SE-400 22 Gøteborg, Sverige. Hovedkontor er i Gøteborg. Selskapene er underlagt tilsyn fra Finansinspektionen i Sverige og Finanstilsynet i Norge. Selskapene er etablert i Norge gjennom de norske filialene BNP Paribas Cardif Skadeforsikring NUF, org nr 992 001 720, og BNP Paribas Cardif Livsforsikring NUF, org nr 892 001 782, postboks 140 Sentrum, 0102 Oslo. Generalagent for de norske filialene er Dag Mevold.

Forsikringsgiver er medlem av norsk garantiordning for skadeforsikring. Ordningen omfatter samtlige dekninger under Betalingsforsikringen med unntak av dekningen for dødsfall.  
Forsikringen formidles av Komplett Bank ASA (Komplett Bank), org nr 998 997 801, Postboks 448, 1327 Lysaker, telefon 21 00 74 50, på vegne av forsikringsgiver. Komplett Bank er underlagt Finanstilsynet i Norge. Komplett Bank mottar 77 kroner i provisjon for hver 100 kr i forsikringspremie.
Forsikringstaker er Komplett Bank. Skadebehandling håndteres av BNP Paribas Cardif. Komplett Bank fører register over medlemmene.

OPPSIGELSE AV FORSIKRINGEN
Du kan til enhver tid si opp forsikringen. En oppsigelse må være skriftlig, og sendes til Komplett Bank. Ved bruk av angrerett (30 dager) tilbakebetales eventuell premie som er innbetalt. Forsikringen opphører ved neste forfall etter at oppsigelsen er mottatt. Har du forsømt opplysningsplikten i forbindelse med inntreden i den kollektive forsikringsavtalen) eller i forbindelse med krav om erstatning under forsikringen, kan det medføre at forsikringsgiver sier opp forsikringen. Forsikringen opphører automatisk når du fyller 67 år. 

RESERVASJON
Om du har hatt forsikringen fra kortutstedelse kan du, i løpet av de første 90 dagene («Reservasjonstid»), velge å si opp forsikringen. Om du ikke oppfyller tegningsvilkårene i punkt 3 a) skal du si opp forsikringen så raskt som mulig, og senest i løpet av de første 90 dagene. Du kan si opp skriftlig eller muntlig ved å henvende deg til Komplett Bank.

KLAGEMULIGHETER OG RÅDGIVNING

Eventuelle klager på forsikringen kan rettes til BNP Paribas Cardif Skadenemnd, Box 24 110, SE-400 22 Gøteborg, Sverige eller Finansklagenemnda (FinKN), Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo, telefon 23 13 19 60 og bringe en eventuell tvist inn for Forsikringsklagenemnda (FKN) etter FAL § 20-1. Hvis du ikke er fornøyd med BNP Paribas Cardifs service kan du henvende deg til BNP Paribas Cardif Klagenemnd, Box 24 110, SE-400 22 Gøteborg, Sverige. Du kan også bringe saken inn for allminnelig norsk domstolsbehandling. Du kan også henvende deg til Forbrukerombudet for rådgivning. 

GJELDENDE LOV

For forsikringen gjelder norsk lov. Behandling av personopplysninger er underlagt norsk og svensk lov. All kommunikasjon skjer på norsk.

INFORMASJON OM BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGER
Dine personopplysninger behandles av BNP Paribas Cardif og kan bli utlevert til og behandlet av et annet selskap innen konsernet BNP Paribas Cardif tilhører eller en samarbeidspartner av BNP Paribas Cardif, såvel innen som utenom EU- og EØS-området. Bakgrunnen for behandlingen er at personopplysningene er nødvendige for at BNP Paribas Cardif skal kunne inngå forsikringsavtale eller overholde plikter som foreligger i henhold til eksempelvis avtale, lov eller annet regelverk. Personopplysninger kan også komme til å behandles for forretnings- og produktutvikling samt for informasjons-, statistikk- og markedsføringsformål.

Visse opplysninger, eksempelvis sensitive personopplysninger om din helse, kan bli innhentet og behandlet i sammenheng med risikobedømmelse eller skadebehandling. Personopplysninger kan i tillegg bli innhentet og behandlet for å forhindre bedrageri, hvitvasking eller terrorfinansiering. 

For å beskytte din personlige integritet kommer all behandling av personopplysninger å skje med stor forsiktighet. Dine personopplysninger kommer derfor kun til å være tilgjengelig for personer som behøver opplysningene for å kunne utføre sitt arbeid og kun i den utstrekning som er nødvendig. 

BNP Paribas Cardif kan komme til å spille inn eller på annen måte dokumentere din telekommunikasjon med selskapet.
Forsikringsgiveren er personopplysningsansvarlig. Om du vil kontrollere hvilke personopplysninger som er registrert på deg, kan du henvende deg til BNP Paribas Cardif for et registerutdrag. Du kan også begjære rettelse av feilaktige personopplysninger. Om du ikke ønsker å motta direkte markedsføring vedrørende nye forsikringsprodukter og tjenester kan du skriftlig melde det til BNP Paribas Cardif. BNP Paribas Cardifs adresse er: Box 24110, SE-400 22 Gøteborg, Sverige.