Til hovedinnhold

Forkjøpsinformasjon - Betalingsforsikring kreditt

Gjelder fra 01.12.2021

Dette er en oppsummering av forsikringen som du får og som det er viktig at du leser for å kunne ta en beslutning om forsikringsavtalen og vurdere forsikringsbehovet før du kjøper forsikringen. Du har rett til etter loven å få denne informasjonen for å kunne ta en avgjørelse om forsikringsavtalen og vurdere forsikringsbehovet. 

For produktark (IPID) se her. (pdf)

Betalingsforsikring er et tilbud til Komplett Banks kunder som har inngått kredittkortavtale. 

For fullstendige forsikringsvilkår se: www.komplettbank.no/forsikring/betalingsforsikring/ eller www.bnpparibascardif.no. Forsikringsgiver er BNP Paribas Cardif Försäkring AB, org.nr. 516406-0567 og BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, org.nr. 516406-0559 (samlet «BNP Paribas Cardif»).

HVA ER BETALINGSFORSIKRING?

Forsikringen gir en månedlig erstatning ved fullt tap av arbeidsevne eller ved arbeidsledighet/permittering som gir utbetaling på 10 % av utestående saldo på ditt kredittkort i Komplett Bank. Skulle du bli kritisk syk eller falle fra dekkes et beløp tilsvarende saldo på skadedagen, maksimalt 100 000.

Vær oppmerksom på at dekningsomfanget er avhengig av om du er ansatt eller selvstendig næringsdrivende. 

TEGNINGSKRITERIER - HVEM KAN FÅ BETALINGSFORSIKRING?

Når du tegner forsikring, skal du bekrefte at du:

er fylt 20 år men ikke 66 år,
er bosatt i Norge og registrert i folkeregisteret,
er medlem av norsk folketrygd eller tilsvarende svensk eller dansk instans,
ikke er kjent med forestående arbeidsledighet/permittering,
kan utføre ditt vanlige arbeid uten innskrenkning og ikke har vært sykemeldt i mer enn 30 dager sammenhengende i løpet av de siste 360 dagene,
ikke er kjent med eksisterende sykdom/skade. Er heller ikke kjent med sykdom, symptomer eller tegn som direkte eller indirekte kan føre til dødsfall eller kritisk sykdom, og
er ansatt eller selvstendig næringsdrivende, og jobber minst 16 timer i uken, i minst seks sammenhengende måneder hos arbeidsgiver/ i næringsvirksomhet umiddelbart forut for inntreden i forsikringsavtalen. Med ansatt menes fast ansatt eller midlertidig ansatt med en avtalt kontraktsperiode på minst 12 måneder. Med selvstendig næringsdrivende menes en som for egen regning og risiko driver en vedvarende virksomhet som er egnet til å gi nettoinntekt.

 
Disse kravene er en forutsetning at du oppfyller for at forsikringen skal kunne tegnes. Hvis du har forsømt opplysningsplikten kan dette medføre at forsikringsgiver helt eller delvis blir fritatt for forsikringstilfeller som har inntruffet. 


HVA KOSTER BETALINGSFORSIKRING?

Forsikringen koster 0,9 % av utestående saldo i slutten av hver måned og betales sammen med den månedlige fakturaen for kredittkortavtalen. Ved en utestående saldo på eksempelvis kr 20 000 vil den månedlige forsikringspremien bli kr 180. Premien reduseres når utestående saldo reduseres.


NÅR BEGYNNER FORSIKRINGEN Å GJELDE?

Hvis du tegner forsikring i forbindelse med at du søker om kredittkort begynner forsikringen å gjelde den dagen kredittkortkontoen er opprettet. En forutsetning er at Komplett Bank har mottatt fullstendige og korrekte søknadsopplysninger slik at forsikringen kan bevilges. Forsikringsperioden er den perioden det er inngått en avtale om forsikring. Ved inngåelse av forsikringsavtalen løper forsikrings perioden til nærmeste årsskifte, altså til og med 31. desember det året avtalen er inngått. Med mindre forsikringen blir sagt opp av noen av partene fornyes den under de betingelsene som BNP Paribas Cardif angir med ett år av gangen ved hovedforfall 1. januar. BNP Paribas Cardif har rett til å endre vilkår og premie ved forsikringstidens slutt. Endringer skal meldes skriftlig til deg med minst en måneds varsel.


KVALIFISERINGSPERIODE

Kvalifiseringsperioden er den perioden, regnet fra tidspunktet fra forsikringen begynte å gjelde, før du kan ha krav på erstatning. Forsikringen gir ikke erstatning om du blir syk eller arbeidsledig/varslet om arbeidsledighet i kvalifiseringsperioden. Kvalifiseringsperioden regnes fra forsikringens første dag. For arbeidsledighet, fullt tap av arbeidsevne, sykehusinnleggelse og kritisk sykdom er kvalifiseringsperioden 90 dager. Det er ingen kvalifiseringsperiode for dødsfall.


KARENSPERIODE

Karensperiode er den første perioden regnet fra når forsikringstilfellet startet hvor det ikke utbetales erstatning. I denne perioden utbetales det ingen erstatning fra forsikringen. Karensperiode for fullt tap av arbeidsevne og arbeidsledig er 30 dager. Ved sykehusinnleggelse er karensperioden 7 dager. For kritisk sykdom og dødsfall er det ingen karensperiode.
 
HVA DEKKER FORSIKRINGEN             

Kvalifiseringstid (fra startdato)

Karensperiode (fra skadetidspunkt)

Ufrivillig arbeidsledighet/permittering

Forsikringen gir erstatning om du blir helt (100 %) og ufrivillig arbeidsledig/permittert i forsikringsperioden.
Selvstendig næringsdrivende får ikke erstatning for arbeidsledighet/permittering.
Månedserstatningen dekker 10 % av utestående saldo dagen før du varsles om og/eller får kjennskap til permittering/at arbeidsforholdet vil opphøre, eller mottar skriftlig oppsigelse. Månedserstatningen kan maksimalt bli 10 000 kr per måned i maksimalt 10 måneder per skadetilfelle og totalt 30 måneder i forsikringsperioden, sammenlagt med den perioden du eventuelt har fått erstatning for fullt tap av arbeidsevne. Erstatningen omfatter ikke forsinkelsesrente eller gebyr.

 

 

 

90 dager

 

 

 

30 dager

Fullt tap av arbeidsevnen

Forsikringen gir erstatning om du blir sykemeldt 100 %.
Månedserstatningen dekker 10% av utestående saldo dagen før skadedato. Månedserstatningen kan maksimalt bli 10 000 kr per måned i maksimalt 10 måneder per skadetilfelle og totalt 30 måneder i forsikringsperioden, sammenlagt med den perioden du eventuelt har fått erstatning for arbeidsledighet/permittering. Erstatningen omfatter ikke forsinkelsesrente eller gebyr.

 

 

 

90 dager

 

 

 

30 dager

Sykehusinnleggelse

Forsikringen gir erstatning om du i karensperioden blir innlagt på sykehus. Månedserstatningen dekker 10 % av utestående saldo dagen før skadedato. Erstatningsbeløpet beregnes pr dag og utgjør 1/30 av månedlig erstatning, maksimalt bli 10 000 kr, per måned i maksimalt 23 dager per skadetilfelle og totalt 69 dager i forsikringsperioden. Erstatningen omfatter ikke forsinkelsesrente eller gebyr.

 

 

90 dager

 

 

7 dager

Kritisk sykdom

Erstatningen dekker utestående saldo, maksimalt kr 100 000, på skadedato. Omfatter kritiske sykdommer som er angitt i forsikringsvilkåret og med de unntak som er angitt i vilkårene.

Erstatningen omfatter ikke forsinkelsesrente eller gebyr.

90 dager

0 dager

Dødsfall

Ved dødsfall utbetales et beløp tilsvarende utestående saldo, maksimalt kr 100 000, på dødsfallsdagen. Erstatningen omfatter ikke forsinkelsesrente eller gebyr.

 

 

0 dager

 

 

0 dager

 

Med utestående saldo menes det beløp, minus eventuelle misligholdte renter og avdrag, som gjenstår å betale i henhold til kortavtalen på det tidspunkt erstatningsbeløpet (månedlig erstatning) skal beregnes i fra. Utestående saldo kan maksimalt være 100 000 kr.

Erstatningen utbetales til Komplett Bank og krediteres kredittkortet.

Generelle begrensninger som gjelder samtlige dekninger
Se forsikringsvilkårene for fullstendige begrensninger.
Har du forsettlig eller grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet, eller om du forverrer skaden når den har oppstått kan erstatningen falle bort eller bli redusert. 

Nedenfor følger eksempler på begrensninger i forsikringsdekningene. Se forsikringsvilkårene for fullstendig beskrivelse av begrensningene.

Erstatning utbetales ikke ved ufrivillig arbeidsledighet hvis du:
i kvalifiseringsperioden blir sagt opp eller varslet om arbeidsledighet/permittering. Med varsel anses så vel et generelt som et individuelt/personlig varsel,
mister arbeidet ved avskjed eller oppsigelse fra arbeidsgiver på grunn av arbeidstakers eget forhold,
frivillig har godtatt arbeidsledighet, for eksempel ved egen oppsigelse av arbeidsforholdet, aksept av sluttpakker og lignende,
har vært selvstendig næringsdrivende,
blir arbeidsledig når avtaleperioden for den midlertidige kontrakten opphører,
blir arbeidsledig fra en tidsbegrenset ansettelse med en avtalt kontraktsperiode på mindre enn 12 måneder.

En forutsetning for fortsatt erstatning er at du har registrert seg som arbeidsledig og mottar dagpenger uten reduksjoner fra NAV. Se forsikringsvilkår for fullstendige begrensninger.

Erstatning utbetales ikke ved fullt tap av arbeidsevne og sykehusinnleggelse:
som inntreffer i kvalifiseringsperioden,
for psykiske lidelser (som depresjon, utbrenthet eller andre lignende psykiske lidelser), såfremt ikke lidelsen diagnostiseres og regelmessig behandles av en spesialist (enten psykolog eller psykiater),
for selvvalgte kirurgiske inngrep, kosmetiske kirurgiske inngrep og medisinsk behandling som ikke er medisinsk nødvendig, 
misbruk av alkohol, legemidler, sovemidler eller narkotiske stoffer (såfremt dette ikke er foreskrevet av en autorisert lege for annen behandling enn stoffavhengighet) eller
selvpåført kroppsskade eller farlig håndtering av eksplosiver eller våpen.

En forutsetning for erstatning for fullt tap av arbeidsevne er at du har rett til sykepenger fra NAV.

Erstatning utbetales ikke ved kritisk sykdom som skyldes en eller flere av følgende tilstander:
hudkreft (unntatt invasivt malignt melanom), ikke invasiv cancer in situ og svulster ved HIV infeksjon,
krefttyper som er histologisk klassifisert som preondartet (f.eks. thrombocythaemia og polycythaemia rubra vera), 
krefttyper som grenser til ondartet, eller krefttyper som har lavt ondartet potensial,
svulster i prostata med mindre disse er histologisk klassifisert som å ha en Gleason score større enn 6, eller svulster som er fremskredet til minst en klinisk TNM klassifikasjon T2N0M0,
kronisk lymfocytisk leukemi med mindre denne er histologisk klassifisert til minst Binet nivå A,
forbigående ischemisk anfall eller anfall av vertebrovaskulær ischemi,
koronarsykdom uten hjerteinfarkt, behandlet med ballong-angioplastikk.

Erstatningen betales heller ikke ved kritisk sykdom som inntreffer i karensperioden. Erstatning for ytelsen kritisk sykdom betales kun en gang i løpet av forsikringstiden, dette selv om du får flere kritisk sykdom-diagnoser.

Erstatning utbetales ikke ved dødsfall som:
skyldes at forsikrede har tatt sitt eget liv, med mindre det har gått mer enn ett år etter at forsikringsgivers ansvar begynte å løpe, eller det må antas at forsikrede trådte inn i forsikringsavtalen uten tanke på selvmord, eller
misbruk av alkohol, legemidler, sovemidler eller narkotiske stoffer (såfremt dette ikke er foreskrevet av en autorisert lege for annen behandling enn stoffavhengighet).

ANGREFRIST OG OPPSIGELSE

Du har en angrefrist på 30 dager fra og med forsikringsbeviset og vilkår er mottatt. Ønsker du å benytte deg av angreretten, kan du kontakte Komplett Bank på www.komplettbank.no eller sende brev til Komplett Bank, postboks 448, 1327 Lysaker, telefon 21 00 74 50. Eventuell innbetalt premie vil da bli refundert og forsikringen anses å aldri å ha tråd i kraft. For øvrig kan du når som helst si opp din forsikring ved å melde dette til Komplett Bank. 

NÅR OPPHØRER FORSIKRINGEN Å GJELDE?

Forsikringen opphører den dag kortavtalen opphører eller når forsikringen slutter å gjelde for deg som følge av oppsigelse fra deg, Komplett Bank eller BNP Paribas Cardif, eller ved utgangen av måneden før du fyller 67 år.  Forsikringen opphører for dekningene fullt tap av arbeidsevne, ufrivillig arbeidsledighet og sykehusinnleggelse fra og med den dagen du ikke er yrkesaktiv lenger, for eksempel om du tar ut pensjon helt eller delvis. For fullstendige bestemmelser om når forsikringen opphører, se vilkår på www.komplettbank.no

FORSIKRINGSGIVER

Forsikringsgiver i denne forsikringen er BNP Paribas Cardif Försäkring AB, org.nr. 516406-0567 og BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, org.nr. 516406-0559 (samlet «BNP Paribas Cardif»), svensk skade- og livsforsikringsselskap, Box 24110, SE-400 22 Gøteborg, Sverige. Hovedkontor er i Gøteborg. Selskapene er underlagt tilsyn fra Finansinspektionen i Sverige og Finanstilsynet i Norge. Selskapene er etablert i Norge gjennom de norske filialene BNP Paribas Cardif Skadeforsikring NUF, org.nr. 992 001 720, og BNP Paribas Cardif Livsforsikring NUF, org.nr. 892 001 782, postboks 140 Sentrum, 0102 Oslo. E-postadressen: info@bnpparibascardif.no. Selskapene er registrert i Brønnøysundregisteret, www.brreg.no og i Virksomhetsregisteret hos Finanstilsynet, www.finanstilsynet.no.

Selskapenes rapport om solvens og finansiell stilling (SFCR) er tilgjengelig på www.bnpparibascardif.no

Forsikringsgiver er medlem av norsk garantiordning for skadeforsikring. Ordningen omfatter samtlige dekninger under betalingsforsikringen med unntak av dekningen for dødsfall.

FORMIDLING OG ADMINISTRASJON

Forsikringen formidles og administreres av Komplett Bank ASA (Komplett Bank), org.nr. 998 997 801, postboks 448, 1327 Lysaker, telefon 21 00 74 50, på vegne av forsikringsgiver. Komplett Bank er underlagt Finanstilsynet i Norge. Dette kan kontrolleres hos Virksomhetsregisteret til Finanstilsynet, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo, www.finanstilsynet.no/virksomhetsregisteret/ eller e-post: post@finanstilsynet.no. BNP Paribas Cardif er ansvarlig for skade som rammer en kunde som følge av at Komplett Bank bryter sine forpliktelser som forsikringsformidler.

Komplett Bank gir ikke råd på grunnlag av en personlig anbefaling eller behovsanalyse. Etter avtale formidler Komplett Bank kun Betalingsforsikring på vegne av BNP Paribas Cardif. Komplett Bank får kompensasjon av BNP Paribas Cardif for sin formidling og administrasjon av forsikringene. Erstatningen består av to deler. Den første delen er en provisjon som utgjør 60 % av premien. Den andre delen av erstatningen er avhengig av et eventuelt overskudd. Overskuddet beregnes av summen av opptjent premie etter fradrag for blant annet administrasjons- og skadebehandlingskostnader, erstatningsutbetalinger, betalt provisjon o.l. Komplett Bank har rett til det overskuddet som kommer mellom 60 % og 72 % av all opptjent premie og over 72 % har de rett til 65 % av overskuddet.

Forsikringstaker er Komplett Bank. Om du ikke er fornøyd med formidling og administrasjon av forsikringen kan du henvende deg til Komplett Bank på denne adressen: klage@komplettbank.no
Komplett Bank fører register over medlemmene.

Skadebehandlingen håndteres av BNP Paribas Cardif.

VÅRE AVTALER

Kollektiv forsikringsavtale om betalingsforsikring er inngått mellom BNP Paribas Cardif og Komplett Bank til fordel for deg som er kollektivt medlem/kredittkortkunde hos Komplett Bank.

Forsikringsavtalen inngås mellom deg og BNP Paribas Cardif.

KLAGEMULIGHETER

Eventuelle klager på forsikringen kan rettes til BNP Paribas Cardif Skadenemnd, Box 24 110, SE-400 22 Gøteborg, Sverige eller Finansklagenemnda (FinKN), postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo, telefon 23 13 19 60 når saken er endelig avgjort hos BNP Paribas Cardif.

Hvis du ikke er fornøyd med BNP Paribas Cardifs service kan du henvende deg til BNP Paribas Cardif Klagenemnd, Box 24 110, SE- 400 22 Gøteborg, Sverige eller via e-post: info@bnpparibascardif.no

Du kan også bringe saken inn for alminnelig norsk domstolsbehandling, www.domstol.no.

GJELDENDE LOV OG VERNETING

For forsikringen gjelder norsk lov. Behandling av personopplysninger er underlagt norsk og svensk lov. All kommunikasjon skjer på norsk. Det er i utgangspunktet valgfritt hvilket verneting som benyttes ved en eventuell rettstvist, det oppfordres likevel til å benytte Oslo tingrett som verneting.

FORBRUKERRÅDET OG TILSYNSMYNDIGHET

Ved eventuelle forbrukerettslige spørsmål knyttet til forsikringen kan du kontakte Forbrukerrådet på følgende måte: Forbrukerrådet; Postboks 463 Sentrum, 0105 Oslo, via telefon: 23 40 05 00 eller via e-post via nettsiden www.forbrukerradet.no

Tilsynsmyndigheten med ansvar for Komplett Bank og BNP Paribas Cardif er Finanstilsynet, www.finanstilsynet.no.  

Det er Forbrukertilsynet og Markedsrådet som fører kontroll med næringsdrivendes handelspraksis og avtalevilkår. Kontaktopplysningene til Forbrukertilsynet er: Forbrukertilsynet, Postboks 2862 Kjørbekk,3702 Skien, e-post: post@forbrukertilsynet.no og telefon: 23 400 600. Kontaktopplysningene til Markedsrådet er: Klagenemndssekretariatet, Postboks 511 sentrum, 5805 BERGEN, post: post@knse.no og telefon: 55 19 30 00.

INFORMASJON OM BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi, BNP Paribas Cardif, behandler dine personopplysninger for at vi skal kunne vurdere din søknad om forsikring og administrere din forsikring. De rettslige grunnlagene til vår personopplysningsbehandling er bl.a. å etterleve våre rettslige forpliktelser samt avtaleforpliktelser.  Med personopplysninger mener vi blant annet dine identifikasjons‐, helse‐ og forsikringsopplysninger. Vi kan dele dine personopplysninger med samarbeidspartnere, myndigheter, felles skaderegister eller andre forsikringsselskap. Personopplysninger lagres ikke lenger enn det som er nødvendig for at vi skal kunne fullføre våre forpliktelser. I henhold til Personvernforordningen har du rett til å be om informasjon, og be oss rette eller slette de personopplysningene som vi har om deg.

Mer informasjon om hvordan BNP Paribas Cardif behandler dine personopplysninger, dine rettigheter, samt opplysninger om behandlingsansvarlig og personvernombud finner du på www.bnpparibascardif.no/personopplysninger

SANKSJONER OG EMBARGOER

BNP Paribas Cardif tilbyr ikke forsikring eller erstatning som er i strid med sanksjoner eller embargoer som er besluttet av FN, Europeiske unionen eller annen lokal myndighet. Det gjelder også for sanksjoner og embargoer vedtatt av USA, så lenge disse ikke er i strid med europeisk eller lokale lovbestemmelser.

VED SPØRSMÅL

Ved allmenne spørsmål om forsikringen tar du kontakt med Komplett Bank sin kundesenter på telefon 21 00 74 50.
Dersom du har sendt inn et erstatningskrav eller ved allmenne spørsmål vedrørende skadebehandlingen tar du kontakt med din saksbehandler hos BNP Paribas Cardif eller skadeavdelingen på telefon 23 23 75 00 eller via e-post: info@bnpparibascardif.no.

KOM.VI.G.L.K – 151101