Til hovedinnhold

Vilkår og betingelser

For digitale lommebøker i tilknytning til Komplett Bank ASA

1. Definisjoner

Kortutsteder: Komplett Bank ASA

Digital lommebok: En programvare som muliggjør en digital representasjon av det fysiske kredittkortet og som finnes på din mobil, nettbrett eller datamaskin.

Enhet: Din mobil, nettbrett eller datamaskin

Kontaktløs betaling: Å betale ved å holde enheten mot en betalingsterminal og foreta varekjøp ved å verifisere kjøpet på din enhet gjennom ansiktsgjenkjenning, fingeravtrykk eller kode.

2. Generelt

Disse vilkårene er tilleggsvilkår til avtalevilkårene tilknyttet Komplett Bank Mastercard, og gjelder for kunder som registrerer betalingskort fra Komplett Bank i en digital lommebok. Ved en eventuell konflikt mellom disse tilleggsvilkår og hovedavtalen, vil hovedavtalen være gjeldende.

Ved å legge inn Komplett Bank Mastercard i en digital lommebok aksepterer du disse vilkårene. Dersom du ikke aksepterer vilkårene må du avbryte prosessen umiddelbart.

3. Informasjon om digital lommebok

En digital lommebok kan brukes til betaling på kontaktløse terminaler som bruker NFC-teknologi eller på nettsteder som støtter denne type betaling. Kortene i den digitale lommebok kan administreres i nettbanken. Kortholder kan her blokkere, åpne og slette tidligere aktiverte kort. Kortholder kan legge inn kortet i flere ulike digitale lommebøker og på ulike enheter.

Programvaren som muliggjør den digitale lommeboken i din mobil, nettbrett eller datamaskin eies, driftes og forvaltes av den aktuelle enhetsleverandøren. Tilgangen til digitale lommebøker kan derfor være begrenset på grunn av årsaker som ligger utenfor bankens kontroll. Komplett Bank vil ikke være ansvarlig for eventuelle tap eller manglende autorisasjoner i slike tilfeller.

4. Forutsetninger for bruk

Forutsetninger for å bruke betalingskort fra Komplett Bank gjennom digitale lommebøker er at Kortholder har en aktiv konto og at banken har utstedt et gyldig kort. Kortet må være aktivt på tidspunktet det legges inn i den digitale lommeboken. Kortholder har selv ansvar for å sikre tilgang til enheten og for programvaren som kreves for å benytte den digitale lommeboken, samt eventuelle kostnader tilknyttet dette.

5. Ansvar for transaksjoner og misbruk

Komplett Bank er ansvarlig for uautoriserte belastninger (betalingstransaksjoner) med mindre annet følger av bestemmelsene nedenfor.
Betalingstransaksjonen ansees som uautorisert hvis Kortholder ikke har godkjent den enten før eller etter at transaksjonen er gjennomført.

Kortholder svarer for inntil kr. 1.200 for tap ved uautoriserte betalingstransaksjoner som skyldes bruk av en tapt- eller stjålet digital lommebok dersom personlig kode eller annen personlig sikkerhetsanordning er brukt. Det samme gjelder betalingstransaksjoner som skyldes uberettiget tilegnelse av den digitale lommeboken dersom Kortholder har mislyktes i å beskytte personlige sikkerhetsanordning og denne er brukt. Kortholder svarer for inntil kr. 12.000 ved uautoriserte betalingstransaksjoner dersom tapet skyldes at Kortholder har utvist grov uaktsomhet.

Dersom tapet skyldes at Kortholder forsettlig har unnlatt å oppfylle forpliktelsene i denne avtale, skal Kortholder bære hele tapet. Det samme gjelder dersom tapet skyldes at Kortholder har opptrådt svikaktig. Kortholder svarer ikke for tap som skyldes bruk av tapt, stjålet eller uberettiget tilegnet digital lommebok etter at Kortholder har underrettet Komplett Bank i samsvar med punkt 7, med mindre Kortholder har opptrådt svikaktig. Kortholder er heller ikke ansvarlig hvis banken ikke har sørget for at Kortholder kan foreta en slik underretning. Kortholders ansvar etter dette punkt kan reduseres etter reglene i Finansavtaleloven § 36 i tilfelle betalingskortsystemet ikke oppfyller forsvarlige standarder og den uautoriserte bruken har sammenheng med dette.

6. Sikkerhet

Den digitale lommeboken er personlig og skal ikke deles eller på annen måte brukes av andre enn eieren av den digitale lommeboken. Kortholder er selv ansvarlig for ikke å dele passord, sikkerhetskode, kortnummer eller PIN-kode med uvedkomne, og ta nødvendige sikkerhetstiltak for å unngå at slik informasjon blir tilgjengelig for andre. Kortdetaljene, inkludert pålogging til den digitale lommeboken, er personlig og skal ikke deles med andre. Kortholder er ansvarlig for at biometrisk informasjon fra andre personer ikke er registrert på enheter hvor det digitale kortet brukes

7. Kundens ansvar

Dersom Kortholder oppdager eller mistenker at enheten med den digitale lommeboken, det fysiske kortet, passord, koder eller annen sikkerhetsinformasjon er på avveie, eller at uvedkommende kan ha skaffet seg tilgang til dette, plikter Kortholder å ta kontakt med Komplett Bank umiddelbart. Kunden skal benytte bankens angitte kontaktpunkter og på annen måte hjelpe til med at betalingskortet og kortene i alle digitale lommebøker snarest mulig sperres. Kortholder skal snarest mulig informere banken dersom enheten eller kortet kommer til rette.

Banken anbefaler til enhver tid å holde antall enheter med digitale betalingskort til et minimum. Kortholder er selv ansvarlig for å vedlikeholde og slette digitale kort som ikke lenger er i bruk.

8. Oppsigelse

Kortholder kan uten forhåndsvarsel si opp avtalen dersom ikke annet er avtalt. Banken kan si opp avtalen med minst fire ukers varsel om det finnes saklig grunn for dette. Banken kan med umiddelbar virkning heve avtalen ved vesentlig misbruk fra kundens side. Årsaken til oppsigelsen skal opplyses. I de tilfeller hvor avtalen opphører skal Kortholder innen rimelig tid slette programvare og makulere tilhørende dokumentasjon som Kortholder har mottatt for å ta i bruk det digitale betalingskortet. Registrerte kort i den digitale lommeboken vil da bli slettet og være utilgjengelig for videre bruk.

9. Sperring av kort i den digitale lommeboken

Komplett Bank skal se til at betalingskort som er registrert i en digital lommebok sperres ved misbruk eller mistanke om misbruk, eller om den ikke lenger inneholder korrekte opplysninger. Banken forbeholder seg retten til å sperre kortet i den digitale lommeboken dersom det foreligger forhold eller opplysninger som tilsier at Kortholder ikke er i stand til å overholde sine forpliktelser.

10. Personopplysninger

All behandling av personopplysninger utføres i samsvar med gjeldende lovverk. Komplett Bank er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med leveransen av de produkter og tjenester som følger av avtalen mellom partene. Detaljert informasjon om behandlingen av personopplysninger finnes på våre hjemmesider.

Banken benytter en samarbeidspartner for utstedelse av digitale lommebøker. Det vil ikke bli lagret noen personopplysninger hos vår samarbeidsparter. Din enhetsleverandør, nettverksleverandør eller tredjepartstjenester og nettsteder kan ha egne tredjepartsavtaler. Ved å benytte deres tjenester er du også underlagt deres tredjepartsavtaler.

11. Tvisteløsning

Oppstår det tvist mellom Kortholder og Komplett Bank kan Kortholder bringe saken inn til gjeldende klagenemd for uttalelse i saken, dersom nemda er gyldig og Kortholder har saklig interesse i nemdas uttalelse.