Vennligst vent...

Forkjøpsinformasjon - Betalingsforsikring

Gjelder fra 17.07.2018

Dette er en oppsummering av forsikringen som du får for å kunne ta en beslutning om forsikringsavtalen og vurdere forsikringsbehovet. 

Fullstendige forsikringsvilkår finner du her.

HVA ER BETALINGSFORSIKRING?
Betalingsforsikring er et unikt tilbud til Komplett Banks kunder som har inngått låneavtale. Betalingsforsikring gir trygghet for deg og din familie dersom du skulle bli syk, arbeidsledig, eller falle fra. Forsikringen gir en månedlig erstatning som dekker det høyeste beløpet av månedlig terminbeløp eller 2% av utestående saldo på ditt Fleksibelt Lån i Komplett Bank. Skulle du falle fra dekkes et beløp tilsvarende saldo på dødsfallsdagen.

Dersom låneavtalen er inngått av to personer (hovedlåntaker og medlåntaker) kan begge tre inn i dekningen for dødsfall, mens kun hovedlåntaker kan tre inn i de øvrige dekningene under forsikringen. Selvstendig næringsdrivende er ikke omfattet av dekning for arbeidsledighet.

EGENERKLÆRING - HVEM KAN FÅ BETALINGSFORSIKRING
I forbindelse med etablering av betalingsforsikring, kan jeg bekrefte at jeg:
▪ er fylt 18 år men ikke 66 år
▪ ikke er kjent med forestående arbeidsledighet/permittering,
▪ kan utføre mitt vanlige arbeid uten innskrenkning og ikke har vært sykemeldt i mer enn 30 dager sammenhengende i løpet av de siste 360 dagene
▪ ikke er kjent med eksisterende sykdom/skade. Er heller ikke kjent med sykdom, symptomer eller tegn som direkte eller indirekte kan føre til dødsfall
▪ er fast ansatt eller selvstendig næringsdrivende i minimum 16 timer per uke i minst seks sammenhengende måneder hos arbeidsgiver eller i næringsvirksomhet umiddelbart forut for inntreden i forsikringen
▪ er bosatt i Norge og registrert i folkeregisteret
▪ er medlem av norsk folketrygd eller tilsvarende svensk eller dansk instans

Disse kravene er en forutsetning for at forsikringen skal være gjeldende. Hvis du har forsømt opplysningsplikten kan dette medføre at forsikringsgiver helt eller delvis blir fritatt for forsikringstilfeller som har inntruffet. Hvis du mener opplysningene ikke stemmer, ber vi deg ta kontakt med oss.

HVA KOSTER BETALINGSFORSIKRING?
Forsikringen koster 0,25% av den utestående lånesaldoen i slutten av hver måned. Ved en utestående saldo på eksempelvis kr 50 000 vil den månedlige forsikringspremien bli kr 125. Premien reduseres når utestående lånesaldo reduseres.

NÅR BEGYNNER FORSIKRINGEN Å GJELDE?
Hvis du tegner forsikring i forbindelse med at du søker om Fleksibelt Lån begynner forsikringen å gjelde den dagen lånet er utbetalt.

Hvis du allerede har Fleksibelt lån hos Komplett Bank når du søker om forsikring, begynner forsikringen å gjelde når forsikringsbeviset er mottatt.

En forutsetning er at Komplett Bank har mottatt fullstendige og korrekte søknadsopplysninger slik at forsikringen kan bevilges. 

KVALIFISERINGSTID
Med kvalifiseringstid menes det antall dager (tidsperioden) som må løpe mellom forsikringen trer i kraft og skadedato. I denne perioden er du ikke erstatningsberettiget. Det er ingen kvalifiseringstid for dødsfall. Ved økning av den totale lånerammen, påløper ny kvalifiseringstid på differansen mellom ny og tidligere låneramme.

KARENSPERIODE

Med karensperiode menes det antall dager (tidsperiode) som skal løpe fra skadedato til du har rett til erstatning ved fullt tap av arbeidsførhet (sykemelding) eller ufrivillig arbeidsledighet. I praksis innebærer det at du i 30 dager etter skadedato selv er ansvarlig for å betale kostnadene ved kreditten
 

HVA DEKKER BETALINGSFORSIKRINGEN

Kvalifiseringstid (fra startdato)

Karensperiode (fra skadetidspunkt)

Ufrivillig arbeidsledighet/permittering

(gjelder ikke selvstendig næringsdrivende)dersom 100 % arbeidsledig/permittert

 

Erstatningen dekker det høyeste beløp av enten nedlig terminbeløp eller 2% av utestående saldo. nedserstatningen kan maksimalt bli 15 000 kr per måned i maks. 12 neder per skadetilfelle og totalt 36 måneder i forsikringsperioden. Erstatningen omfatter ikke forsinkelsesrente eller gebyr.
 

 

 

 

90 dager

 

 

 

30 dager

Fullt tap av arbeidsførhet

100 % sykemelding ved sykdom/ulykke

Erstatningen dekker det høyeste beløp av enten nedlig terminbeløp eller 2% av utestående saldo. nedserstatningen kan maksimalt bli 15 000 kr per måned i maks. 12 neder per skadetilfelle og totalt 36 måneder i forsikringsperioden. Erstatningen omfatter ikke forsinkelsesrente eller gebyr

 

 

 

90 dager

 

 

 

30 dager

Dødsfall

Ved dødsfall utbetales et beløp tilsvarende utestående saldo på dødsfallsdagen

(maks kr 500 000). Erstatningen omfatter ikke forsinkelsesrente eller gebyr.

 

 

0 dager

 

 

0 dager

 

ANDRE FORHOLD
Erstatning utbetales direkte til Komplett Bank og krediteres ditt lån. Det gjelder videre enkelte begrensninger i forsikringsdekningen (se fullstendige vilkår).

ANGREFRIST OG OPPSIGELSESMULIGHETER
Du har en angrefrist på 30 dager fra og med forsikringsbeviset og vilkår er mottatt. Ønsker du å benytte deg av angreretten, kan du kontakte Komplett Bank på www.komplettbank.no eller sende brev til Komplett Bank, postboks 448, 1327 Lysaker, telefon 21 00 74 50. Innbetalt premie vil da bli refundert. For øvrig kan du når som helst si opp din forsikring ved å sende oss en skriftlig oppsigelse. 

INFORMASJON OM SELSKAPENE
Forsikringsgiver i denne forsikringen er BNP Paribas Cardif Försäkring AB, org.nr. 516406-0567 og BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, org.nr. 516406-0559 (samlet ”BNP Paribas Cardif”), svensk skade- og livsforsikringsselskap, Box 24110, SE-400 22 Gøteborg, Sverige. Hovedkontor er i Gøteborg. Selskapene er underlagt tilsyn fra Finansinspektionen i Sverige og Finanstilsynet i Norge. Selskapene er etablert i Norge gjennom de norske filialene BNP Paribas Cardif Skadeforsikring NUF, org.nr. 992 001 720, og BNP Paribas Cardif Livsforsikring NUF, org.nr. 892 001 782, postboks 140 Sentrum, 0102 Oslo. Generalagent for de norske filialene er Dag Mevold.


Forsikringsgiver er medlem av norsk garantiordning for skadeforsikring. Ordningen omfatter samtlige dekninger under betalingsforsikringen med unntak av dekningen for dødsfall. Forsikringen formidles av Komplett Bank ASA (Komplett Bank), org.nr. 998 997 801, postboks 448, 1327 Lysaker, telefon 21 00 74 50, på vegne av forsikringsgiver. Komplett Bank er underlagt Finanstilsynet i Norge. Komplett Bank mottar provisjon for formidlingen av Betalingsforsikringen. Du kan få opplyst størrelsen av provisjonen ved å kontakte Komplett Bank. For mer informasjon se www.komplettbank.no. Forsikringstaker er Komplett Bank. Skadebehandling håndteres av BNP Paribas Cardif. Komplett Bank fører register over medlemmene.

KLAGEMULIGHETER
Eventuelle klager på forsikringen kan rettes til BNP Paribas Cardif Skadenemnd, Box 24 110, SE-400 22
Gøteborg, Sverige eller Finansklagenemnda (FinKN), postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo, telefon 23 13 19 60 og bringe en eventuell tvist inn for Forsikringsklagenemnda (FKN) etter FAL § 20-1. Hvis du ikke er fornøyd med BNP Paribas Cardifs service kan du henvende deg til BNP Paribas Cardif Klagenemnd, Box 24 110, SE- 400 22 Gøteborg, Sverige. Du kan også bringe saken inn for allminnelig norsk domstolsbehandling.

GJELDENDE LOV
For forsikringen gjelder norsk lov. Behandling av personopplysninger er underlagt norsk og svensk lov. All kommunikasjon skjer på norsk.

INFORMASJON OM BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGER
Vi, BNP Paribas Cardif, behandler dine personopplysninger for at vi skal kunne vurdere din søknad om forsikring og administrere din forsikring. De juridiske årsakene til vår personopplysningsbehandling er bl.a. å etterleve våre rettslige forpliktelser samt avtaleforpliktelser. Med personopplysninger mener vi blant annet dine identifikasjons-, helse- og forsikringsopplysninger. Vi kan dele dine personopplysninger med samarbeidspartnere, myndigheter, felles skaderegister eller andre forsikringsselskap. Personopplysninger lagres ikke lenger enn det som er nødvendig for at vi skal kunne fullføre våre forpliktelser. I henhold til Personvernforordningen har du rett til å be om informasjon, og be oss rette eller slette de personopplysningene som vi har om deg.

Mer informasjon om hvordan BNP Paribas Cardif behandler dine personopplysninger, dine rettigheter, samt opplysninger om personopplysningsansvarlig og datavernombud finner du på www.bnpparibascardif.no/personopplysninger