OM KOMPLETT BANK

Komplett Bank er en norsk bank som tilbyr fritids- og forbruksfinansiering uten krav til sikkerhet og sparekonti med attraktive vilkår. Vi ble etablert i 2014 med konsesjon fra Finanstilsynet og er medlem av det norske banksikringsfondet. Alle innskudd inntil kr 2 000 000,- er dekket av innskuddsgarantien fra sikringsfondet.

Komplett Bank samarbeider med Komplett Group, som er en av våre største eiere. Komplett Group står bak flere av de beste nettbutikkene i Norge og Skandinavia, herunder Komplett.no, MPX.no, Blush.no og Bildeler.no.

Vi er opptatt av å tilby den mest fleksible forbrukskreditten i markedet og innskudd til gunstige vilkår. Vi arbeider for at du som kunde skal være fornøyd.
Komplett Bank er stadig på utkikk etter kompetente personer. For åpen søknad, vennligst ta kontakt på hr@komplettbank.no.
Komplett Bank har et markedssamarbeid med Komplett Group, i tillegg samarbeider vi med følgende aktører i markedet:
Agenter

Kontaktperson : Kenth Karlsen
Telefon : 69 36 06 66
Org. nummer : 994110756
E-postadresse : kundesenter@telefinans.no
Adresse : Anton Rosignsvei 75, 1637 Gamle Fredrikstad

Kontaktperson : Christin Sanders
Telefon : 22 86 74 00
Org. nummer : 998543320
E-postadresse : kundeservice@axofinans.no
Adresse : Fridjof Nansens plass 7, 0160 Oslo

Kontaktperson : Marius Engeli
Telefon : 55 33 45 00
Org. nummer : 986451412
E-postadresse : lan@online24.no
Adresse : Postboks 1047 Sentrum, 5808 BERGEN

Kontaktperson : Christoffer Kleppen
Telefon : 05005
Org. nummer : 952660225
E-postadresse : post@aconto.no
Adresse : Stortingsgata 4, 0158 Oslo

Kontaktperson : Kjetil Vika Lunde
Telefon : 52 69 50 50
Org. nummer : 998356482
E-postadresse : post@vaxr.no
Adresse : Auglendsmyrå 8, 4016 Stavanger

Kontaktperson : Rune Lied
Telefon : 63 87 77 77
Org. nummer : 915159850
E-postadresse : post@webfinance.net
Adresse : Vardelia 11, 2020 Skedsmokorset

Kontaktperson : Anders Wetting
Telefon : 66 77 01 00
Org. nummer : 977236304
E-postadresse : henvendelse@tjenestetorget.no
Adresse : Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad

Kontaktperson : René C Skaflestad
Telefon : 800 16 689
Org. nummer : 913062922
E-postadresse : kundeservice@compareking.no
Adresse : Strandgaten 209, 5004 Bergen

Kontaktperson : Ahtesham Virk
Telefon : 02453
Org. nummer : 916797613
E-postadresse : info@eminentor.no
Adresse : Sinsenveien 47C, 0585 Oslo

Kontaktperson : Oscar Barkman
Telefon : 815 03 800
Org. nummer : 985220239
E-postadresse : info@centum.no
Adresse : Finansa AS c/o Aker Brygge Business Centre, Postboks 1433 Vika 0252 Oslo

Kontaktperson : Linus Englund
Telefon : 22 87 88 50
Org. nummer : 917454000
E-postadresse : kundeservice@consida.no
Adresse : Arbinsgate 2, 0253 Oslo

Kontaktperson : Kristoffer Gallefoss
Telefon : 40 87 46 56
Org. nummer : 917299897
E-postadresse : info@samlino.no
Adresse : Tordenskiolds gate 3, 0160 Oslo

Forsikring

Org.nr: 992001720

Adresse: Postboks 140, 0102 OSLO

Telefon: 23 23 75 00

E-post: info@bnpparibascardif.no

X

Personvernregler

1.Regler om selskapets behandling av personopplysninger

Personopplysningsloven med forskrifter og Datatilsynets konsesjonsvilkår regulerer selskapets adgang til å behandle personopplysninger. På denne bakgrunn har selskapet utarbeidet utfyllende personvernregler. Disse reglene supplerer de øvrige avtalevilkår som selskapet har inngått med kunden og gjelder for alle tjenesteforhold, både nåværende og fremtidige. Med personopplysninger forstås kundeopplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som personkunde. 

Dersom ikke annet hjemmelsgrunnlag foreligger, vil selskapets behandling basere seg på frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra kunden. Samtykke er for eksempel ikke nødvendig for personopplysninger som registreres og brukes for å gjennomføre en avtale eller utføre et oppdrag fra kunden.

2. Behandlingens formål

Formålet med selskapets behandling av personopplysninger er i første rekke kundeadministrasjon, fakturering og for å oppfylle de forpliktelser som selskapet har påtatt seg for gjennomføring av oppdrag og tjenesteavtaler med kunden. Selskapet vil for øvrig behandle personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr eller gir adgang til det eller kunden har samtykket til slik behandling. Utover dette behandles personopplysninger bl.a. til følgende formål:
• Kundeoppfølging og markedsføring (se pkt. 7)
• Risikoklassifisering av kunder og kredittporteføljer (se pkt. 8)
• Forebygging og avdekking av straffbare handlinger (se pkt. 9)
• Lydopptak av telefonsamtaler og lagring av annen kundekommunikasjon (se pkt. 10).

3. Informasjon om behandlingen og innsynsrett

Selskapet vil i reglene nedenfor gi generell informasjon om sin behandling av personopplysninger. Informasjon om kundens avtaler med selskapet vil i hovedsak bli gjort tilgjengelig i kundens nettbank. Dersom kunden ikke har nettbank eller på annen måte kan lese elektroniske dokumenter, vil informasjonen kunne gis på papir. Kunden kan ved skriftlig og undertegnet henvendelse til selskapet kreve innsyn i øvrige registrerte personopplysninger, beskrivelse av hvilke typer opplysninger som behandles og nærmere informasjon om selskapets behandling av opplysningene.

4. Personopplysninger som innhentes av selskapet

Personopplysninger som registreres vil selskapet i hovedsak motta direkte fra kunden. Ved innsamling av opplysninger fra tredjepart (for eksempel fra andre banker/finansforetak, kredittopplysningsforetak og Det Sentrale Folkeregister) vil kunden bli varslet, med mindre innsamlingen er lovbestemt, varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig eller det er på det rene at kunden allerede kjenner til den informasjon varselet skal inneholde. Dersom selskapet ønsker å innhente opplysninger fra kunden som ikke er nødvendige for ivaretakelse av avtaleforholdet, skal selskapet først informere kunden om at det er frivillig å gi fra seg opplysningene og hva opplysningene vil bli brukt til (det vil si formålet med behandlingen).

5. Personopplysninger som registreres av selskapet

Selskapet vil ved avtaleinngåelsen og under det løpende avtaleforholdet registrere opplysninger om kunden og andre personer som har tilknytning til avtaleforholdet, for eksempel medlåntagere. Selskapet vil også registrere opplysninger om personer som selskapet har avslått å inngå avtale med i den hensikt å kunne underrette vedkommende om avslaget og eventuelt i ettertid å kunne dokumentere forholdet, herunder at et avslag om innskudd og betalingsoppdrag var saklig begrunnet.

6. Utlevering

Registrerte personopplysninger vil bli utlevert til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett. Dersom lovgivningen tillater det og selskapets taushetsplikt ikke er til hinder, vil personopplysninger også kunne bli utlevert til andre banker og finansforetak samt samarbeidspartnere for bruk innenfor de formål som er angitt for behandlingen. Overføring av personopplysninger til selskapets databehandlere anses ikke som utlevering.

7. Kundeoppfølging og markedsføring

Selskapet vil informere kunden om produkter innen de produktkategoriene hvor det allerede foreligger et avtaleforhold mellom kunden og selskapet. Selskapets produkter deles i følgende kategorier: 
• Spare- og innskuddsprodukter
• Lån og andre kreditter
Uten samtykke fra kunden vil selskapet kunne benytte følgende nøytrale opplysninger til kundeoppfølging og markedsføring: Kundens navn, kontaktopplysninger, fødselsdato og hvilke tjenester eller produkter kunden har inngått avtale om. Slike nøytrale opplysninger vil selskapet eventuelt innhente fra et felles konsernkunderegister. 

Markedsføres det produkter og tjenester innen en annen produktkategori enn den som selskapet og kunden har inngått avtale om (se første avsnitt), kreves det samtykke fra kunden for å benytte andre kundeopplysninger enn de nøytrale. Kunden kan ved henvendelse til selskapet kreve sitt navn sperret for bruk i markedsføringsøyemed.

8. Risikoklassifisering av kunder og kredittporteføljer

Selskapet vil etter regler i finansieringsvirksomhetsloven behandle kredittopplysninger og andre personopplysninger i forbindelse med etablering og bruk av systemer for beregning av kapitalkrav for kredittrisiko. Med systemer for interne målemetoder menes her selskapets modeller, arbeids- og beslutningsprosesser for kredittgivning og kredittstyring, kontrollmekanismer, IT-systemer og interne retningslinjer som er knyttet til klassifisering og kvantifisering av institusjonens kredittrisiko og annen relevant risiko. Personopplysninger til dette formålet vil kunne innhentes fra kredittopplysningsforetak.

9. Forebygging og avdekking av straffbare handlinger - hvitvaskingsmeldinger

Selskapet vil behandle personopplysninger med formål å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere bedragerier og andre straffbare handlinger. Opplysningene vil bli innhentet fra og utlevert til andre banker og finansinstitusjoner, politiet og andre offentlige myndigheter. Oppbevaringstiden vil være inntil ti år etter registreringen.
Selskapet vil behandle personopplysninger for å oppfylle undersøkelses- og rapporteringsplikten for mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven. Selskapet er pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til Økokrim v/ Enheten for finansiell etterretning (EFE).
Kunden har etter personopplysningsloven § 23 første ledd bokstav b og bokstav f ikke innsyn i de opplysninger selskapet har registrert for disse formålene.

10. Lydopptak av telefonsamtaler og lagring av annen kundekommunikasjon

I tilknytning til kundesamtaler vil det kunne foretas lydopptak av alle telefonsamtaler. Samtalene vil primært benyttes som kvalitetssikring av arbeidet som utføres, i forbindelse med reklamasjoner eller i opplæringsøyemed. Slike lydopptak av samtaler til/fra fasttelefon og mobiltelefon samt dokumentasjon av annen type kommunikasjon med kunden, oppbevares i tre år. Lydopptaket vil kunne gjenfinnes av selskapet på grunnlag av inngående og utgående telefonnummer, tidspunktet for samtalen og/eller ansatte hos selskapet/foretaket som utførte samtalen. Kommunikasjon gjennom andre kommunikasjonskanaler vil kunne gjenfinnes på grunnlag av kundens identitet, tidspunkt for kommunikasjon og ansatte hos selskapet/foretaket som utførte kommunikasjonen.

11. Retting og sletting

Selskapet vil slette eller anonymisere registrerte personopplysninger når formålet med den enkelte behandling oppnådd, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lovgivningen. Innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven kan kunden kreve å få rettet eller slettet mangelfulle og unødvendige personopplysninger.

12. Cookies

www.komplettbank.no inneholder cookies. En cookie er en liten tekstfil som blir lagret på din maskin. Filen inneholder informasjon som gjør det mulig å identifisere en bruker mellom individuelle sidelastinger. Dette blir brukt til statistiske formål gjennom Google Analytics slik at vi kan se hvordan nettstedet blir brukt. Du kan justere innstillingene på nettleseren din om du ønsker å avvise bruken av cookies. Ved å avvise cookies fra denne siden er det mulig at du ikke er i stand til å benytte nettstedets funksjonalitet i sin helhet.

Vår bruk av cookies

Vi i Komplett Bank ønsker å tilby våre besøkende brukere best mulig opplevelse av våre nettsider. Ved å lagre dine cookies kan vår nettside huske dine preferanser til neste gang du besøker oss.

Lukk [X]